Download

Bài thực hành lập trình thiết kế web bằngASP.NET nâng cao – Bài 5

Trong bài thực hành này bạn sẽ thực hiện các yêu cầu dưới đây

-      Tạo một ứng dụng Web cho việc toàn cầu hóa.

-      Build và chạy ứng dụng Web.

 1. Tạo một ứng dụng Web đặt tên là  Lab5.
 2. Xóa file default.aspx mặc định.
 3. Thêm mới một Web Form vào dự án và đặt tên là Exchange.aspx
 4. Chuyển Web Form về chế độ thiết kế web (Design)
 5. Thực hiện thiết kế web Form giao diện tương tự như hình dưới đây với các điều kiển được mô tả trong bảng.

thiết kế web

Bảng mô tả các điều khiển sử dụng cho giao diện

STT

Controls

Thuộc tính và giá trị của thuộc tính

Lable

-       ID: lblHeader

-       Text: Welcome to Ultra Trade Center

-       Font: Verdana, Large

-       ForeColor: Blue

-       Width: 591px

-       Height: 23px

Lable

-       ID: lblLanguage

-       Width: 136px

-       Text: Select Language:

DropDownList

-       ID: ddlLanguage

-       AutoPostBack: True

-       Items:

+  Text: Select a language ; Value: -1

+  Text: US English; Value: 1

+ Text: French; Value: 2

 

Lable

-       ID : lblMoneyConvert

-       Text: Để trắng

-       Width: 152px

-       Height: 40px

 

Calendar

-       ID : calCalendar

-       Width: 305px

-       Height: 228px

-       ShowGridLines: True

-       BackColor: #FFFFCC

-       BorderColor: #FFCC66

-       DayNameFormat: Shortest

-       Font: Verdana, 8pt

-       ForeColor: #663399

 1. Trong cửa sổ Solution Explore bấm chuột phải lên file Exchange.aspx và chọn View Code
 2. Bên dưới sự kiện Page_Load, xây dựng một phương thức xác định Culture người dùng chọn như sau:

thiết kế web

 1. Bên dưới sự kiện phương thức DoAction xây dựng  một phương thức thực hiện gán Culture như sau.

thiết kế web

 1. Chuyển Web Form về chế độ thiết kế web
 2. Bấm đúp vào DropDownList  control và viết mã lệnh cho sự kiện ddlLanguage_SelectedIndexChanged như sau:

thiết kế web

 1. Ghi lại toàn bộ dự án
 2. Bấm chuột phải lên Exchange.aspx và chọn View in Browser
 3. Trong DropDownList  control thay đổi ngôn ngữ
 4. Nhận xét kết quả nhận được
 5. Bạn có thể thêm một vài culture khác mà bạn muốn sau đó thử lại chương trình.

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.


Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam