Download

Mật khẩu mở tài liệu : esvn.vn


NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI TRONG EXCEL 2013

XÂY DỰNG MỘT SỔ TÍNH

LÀM VIỆC VỚI CỬA SỔ CHƯƠNG TRÌNH EXCEL 2013

ÁP DỤNG HIỆU ỨNG HÌNH ẢNH

IN NỘI DUNG SỔ TÍNH

THỰC HIỆN TÍNH TOÁN DỮ LIỆU

TẠO KIỂU VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU

LỌC DỮ LIỆU

SẮP XẾP VÀ TỔNG HỢP DỮ LIỆU

HỢP NHẤT DỮ LIỆU TỪ NHIỀU NGUỒN

PHÂN TÍCH TẬP DỮ LIỆU THAY THẾ

TẠO CÁC BẢNG TÍNH ĐỘNG VỚI PIVOTTABLE

TẠO BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ HỌA

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG VIỆC LẶP LẠI VỚI MACROS

LÀM VIỆC VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH OFFICE KHÁC

CỘNG TÁC VỚI ĐỒNG NGHIỆP