Download

Chỉnh sửa dữ liệu với MVC
1.  Thêm mới dữ liệu trong MVC

-Thêm môt phương thưc trong Models\DataClasses.cs thưc hiên ghi nhân thêm mơi vao cơ sơ dư liêu.
-Thiết lập 2 phương thức thêm mới dữ liệu trong lớp SanPhamController.cs là ThemMoiSanPham và Create. Phương thức ThemMoiSanPham trả về một Views cho phép người sử dụng nhập nội dung sản phẩm, còn phương thức Create sẽ thực thi công việc thêm mới sản phẩm khi người dùng nhân nut đê
submit dư liêu.
 
-Tạo Views cho phép thêm mới sản phẩm.

2.  Sửa đổi dữ liệu trong MVC


- Thay đổi danh sách hiển thị sản phẩm cho phép cập nhật dữ liệu
- Thêm 2 phương thức CapNhatSanPham va Update trong lớp Controllers\SanPhamController.cs
.......

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!


ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam