Download

Tài liệu ASP.NET 3.5 (Tiếng Việt)

Tài liệu ASP.NET 3.5 (Tiếng Việt)

Hướng dẫn phát triển ASP.NET

Download tài liệu, download ebook, Ebook free,sach mien phi, tai lieu mien phi,sách miễn phí, tài liệu miễn phí,Lập trình ASP.NET, giáo trình ASP.NET, Download ASP.NET, Sách ASP.NET, thiết kế web, thiet ke web

ASP.NET dành cho các nhà thiết kế web

Cuốn sách này hướng dẫn ASP.NET theo một định dạng không tuyến tính mà các nhà tư tưởng sáng tạo có thể dễ dàng nắm bắt và hiểu mà không có các biệt ngữ lập trình điển hình

Xây dựng các ứng dụng ASP.NET bảo mật

Thiết kế web và xây dựng các ứng dụng Web an toàn, bảo mật thực sự là một thử thách. Ứng dụng của bạn chỉ như là liên kết yếu nhất của nó

Sổ tay lập trình ASP.NET 2.0

ASP.NET 2.0: Sổ tay của nhà phát triển, được viết cho các lập trình viên đã làm việc quen thuộc với ASP.NET 1.x (1.0 hoặc 1.1) và đã sử dụng một phiên bản trước của NET Visual Studio (hoặc 2002 hoặc 2003) để xây dựng ASP. NET các ứng dụng web, thiết kế web

Từng bước lập trình với ASP.NET 2.0

Cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm ra cách để thiết kế web, viết các ứng dụng web bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất của Microsoft xử lý yêu cầu HTTP-framework ASP.NET 2.0

Bài 9-JQUERY

jQuery là một thư viện kiểu mới của Javascript giúp đơn giản hóa cách viết JavaScript và tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên trang web. Các thư viện jQuery cung cấp một mục đích chung là sự trừu tượng hoá các lớp phổ biến cho các trang web scripting, do đó nó hữu ích trong hầu hết các tình huống scripting.

Bài 8-DYNAMIC DATA VỚI ADO.NET Entity Framework

Bài này giới thiệu cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framework

Bài 7-DYNAMIC DATA VỚI LINQ TO SQL

Bài này giới thiệu tổng quan về Dynamic Data, những tính năng của Dynamic Data. Cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với LINQ to SQL.

Bài 6-Bảo mật với ASP.NET MVC Application

Có nhiều phương pháp xác thực người dùng như Windows Authentication, Forms Authentication. Phần này chỉ chỉ giới thiệu phương thức xác thực người dùng dựa trên Forms (dùng C#). Mục đích của hướng dẫn này giảng giải cáchForms Authentication để yêu cầu bảo mật bằng cho các Views

Trang: 1 / 2   1 2