Download

Nếu bạn là 1 .NET Developer về Thiết kế web, phần mềm chắc hẳn sẽ biết công cụ hỗ trợ ReSharper :)
ReSharper 7 hiện nay hỗ trợ tất cả các phiên bản Visual Studio 2012, 2010, 2008, 2005... và các ngôn ngữ: C#, VB.NET, XAML, ASP.NET, ASP.NET MVC, JavaScript, CSS, HTML, và XML.

Chi tiết vui lòng tham khảo:
- Tính năng: http://www.jetbrains.com/resharper/features/index.html
- Tính năng mới: http://www.jetbrains.com/resharper/whatsnew/index.html