Download

 TÊN ĐƠN VỊ:....................               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                       _______________
  .......................... , ngày....... tháng....... năm.......

 ĐƠN XIN CẤPGIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Kính gửi:........................................................

Công ty (doanh nghiệp, tổ chức)...............................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

Điện thoại:.................................................................................................................

Giấy phép kinh doanh số:..........................................................................................

Cơ quan cấp:.................................................. Ngàycấp:...........................................

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:..................................................................................

Được sự chấp nhận của:............................................................................................

Tại Công văn số:.................... V/v xin tuyển người nước ngoài.

Đề nghị:................................. cấp giấy phép lao động cho:......................................

Ông (Bà):.............................................. Quốctịch:.................................

Ngày tháng năm sinh:...........................

Trình độ chuyên môn:..............................................................................

Chức danh công việc:..............................................................................

Thời hạn làm việc:....................................................................................

Hợp đồng lao động số:............... ngày...... /....... /..........

(hoặcQuyết định cử sang làm việc số……... ngày… /…….. /……..hoặc dự kiến sẽ giao kết hợp đồng lao động hay dự kiến quyết định cử sang làmviệc từ ngày……...     /…….. /……..đến ngày…./……..            /…….. , địa điểm làmviệc……………… ………………………….., công việc sẽ đảm nhận:…………………………..         , mức lương:………………………).

Lý do phải tuyển lao động nước ngoài:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

                                                                                                     Tổng giám đốc, giám đốc

                                                                                                            (Kýtên, đóng dấu)     

 

 

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!Thiet ke web mien phi,  Hoc thiet ke web

ESVN- Nơi hội tụ giải pháp