Download

TÊN ĐƠN VỊ.....................             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                       _______________

 

                                                                    Số:..................... , ngày....... tháng....... năm.......

                                                Kính gửi:................................................................................

- Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3-10-1996 và Nghịđịnh số 169/1999/NĐ-CP ngày 3-12-1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép laođộng cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam,theo thông tư số:............. /TT-BLĐTBXHngày............................................. tháng   năm 1999 của Bộ Lao động – hương binh và xãhội:

- Xét đơn xin tuyển người nước ngoài của:...............................................................

...................................................................................................................................

Bộ, UBND tỉnh, thành phố, Hội đồng quản trị Tổng côngty (1).............................

...................................................................................................................................

1. Chấp thuận cho công ty:........................................................................................

Được tuyển (2)…………………….........................người nước ngoài để làm những công việc sau đây:

a/ .................................................... thờihạn.................... năm

b/ .................................................... thờihạn.................... năm

c/ .................................................... thờihạn.................... năm

2. Công ty (doanh nghiệp, tổ chức) phải làm thủ tụcxin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

                                                                                    Bộ,UBND, Hội đồng quản trị (3)

  

________________________

            Ghi chú:

            1,3: Những chỗ không cần thiết

            2: Ghi rõ số lượng cho phép tuyển

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!Thiet ke web mien phi,  Hoc thiet ke web

ESVN- Nơi hội tụ giải pháp