Download

BẢN QUYĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ngày…....tháng…….

của Giám đốc Công ty…….….)

 

Chương I

Tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, phó giám

Đốc và các phòng nghiệp vụ công ty

 

Điều1:Tổ chức bộ máy của Công ty gồm có:

            1.1 Bộ phận quản lý:

            - Giám đốc Công ty

            - Phó Giám đốc kinh tế – kỹ thuật.

            - Phó Giám đốc nội chính.

            1.2. Bộ phận nghiệp vụ có:

-Phòng Kế hoạch – kỹ thuật.

            - Phòng Kế toán – tài vụ.

            - Phòng Tổ chức – hánh chính.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyềnhạn của Giám đốc Công ty.

2.1.Giám đốc Công ty có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Quyết định phương hướng, kế hoạch, dự án sản xuất –kinh doanh vàcác chủ trương lớn của Công ty.

2. Quyết định việc hợp tác đầu tư, liên doanh kinh tếcủa công ty.

3. Quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy điều hànhđể đảm bảo hiệu quả cao.

4. Quyết định phân chia lợi nhuận, phân phối lợi nhuậnvào các quỹ của Công ty.

5. Phê chuẩn Quyết toán của các đơn vị trực thuộc vàduyệt tổng quyết toán của Công ty.

6. Quyết định về việc chuyển nhượng, mua bán, cầm cácloại tài sản chung của Công ty theo quy định của Nhà nước.

7. Quyết định về việc thành lập mới, sáp nhập, giảithể các đơn vị sự nghiệp, sản xuất – kinh doanh thuộc nguồn vốn đầu tư của côngty.

8. Quyết định về việc đề cử Phó Giám đốc, Kế toántrưởng Công ty, bổ nhiệm, bãi miễn Trưởng, Phó phòng Công ty và các chức danhlảnh đạo của các đơn vị trực thuộc.

9. Quyết định về kế hoạch đào tạo cán bộ, cử cán bộcủa Công ty đi nước ngoài.

10. Quyết định các biện pháp bảo vệ môi trường, môitrường trong sản xuất kinh doanh.

11. Tổ chức thanh tra và xử lý các vi phạm Điều lệCông ty.

12. Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty và thựchiện nộp ngân sách hằng năm theo các chỉ tiêu của…giao.

2.2 Cácvấn đề từ 1-4 nêu trên phải được thông qua Đại hôi công nhân viên chức Công tytheo quy định của điều lệ Công ty.

Điều 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của PhóGiám đốc Công ty.

3.1Các Phó Giám đốc Công ty là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc uỷquyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý chuyên môn, chịutrách nhiệm trực tiếp với Giám đốc về phần việc được phân công.

3.2 Phó Giám đốc kinh doanh – kỹ thuật được Giám đốcphân công chịu trách nhiệm phối hợp, điều hoà kế hoạch sản xuất – kinh doanhcủa các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn và kiểm tra các xí nghiệp trong các mặt:thiết kế, kỹ thuật, quy trình công nghệ của các mặt hàng, sản phẩm theo hợpđồng kinh tế mà Công ty đã ký kết với khách hàng, tình hình sử dụng vốn, sổsách kế toán và các chứng từ kinh tế.

Phó Giám đốc kinh tế – kỹ thuật có trách nhiệm nghiêncứu cải tiến kỹ thuật, đề xuất các quy trình công nghệ mới, nghiên cứu thịtrường – giá cả trong và ngoài nước để đề ra chính sách tiếp thị ,tổng hợp báocáo tình hình sản xuất – kinh doanh thường kỳ cho Giám đốc.

Phó Giám đốc kinh doanh – kỹ thuật được phân công chỉđạo Phòng kinh tế – kỹ thuật và phòng kế toán – tài vụ của Công ty, trong từngthời kỳ có thể được Giám đốc  Công ty uỷnhiệm trực tiếp quyết định các vấn  đề2,4,5,6,10,12 khoản 2.1 điều 2 của bản quy định này.

3.3 Phó Giám đốc nội chính được Giám đốc phân côngchịu trách nhiệm về công tác tổ chức và nhân sự toàn công ty, quản trị và xâydựng cơ bản; văn thư hành chính; thực hiện chế độ chính sách , tiền lương vàcông tác đời sống cho nhân viên; công tác bảo vệ nội bộ và an ninh quốc phòngtại địa phương nơi công ty đóng trụ sở; tổ chức thanh tra; tổng hợp báo cáotình hình tổ chức bộ máy và nhân sự, quản trị hành chính, đời sống, an ninh,nội bộ thường kỳ cho Giám đốc.

Phó Giám đốc nội chính được phân công chỉ đạo Phòng Tổchức hành chính của công ty.Trong từng thời kỳ có thể được Giám đốc Côngty  uỷ nhiệm trực tiếp quyết định các vấnđề 3,7,8,9,11 khoản 2.1, điều 2 của bản quy định này.

Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kế hoạch – kỹthuật

4.1. Quản lý kế hoạch:

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc công ty xây dựng kế hoạchnăm, kế hoạch dài hạn và tổng hợp kế hoạch sản xuất – kinh doanh toàn côngty.Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh của côngty.

- Cùng với các phòng nghiệp vụ công ty và các đơn vịtrực thuộc để xây dựng đồng bộ các mặy kế hoạch: kế hoạch sử dụng vốn (gồm cảvốn ngoại tệ)  vàtài vụ ,kế hoạch vật tư– kho hàng – vận tải, kế hoạch sản xuất – nghiên cứu kỹ thuật, kế hoạch xâydựng cơ bản, kế hoạch xây dựng tiền lương kế hoạch tiếp thị và liên kết kinhtế.

- Chuẩn bị các thủ tục cho Giám đốc công ty giao kếhoạch và xét duyệt hoàn thành kế hoạch của các đơn vị trực thuộc. Giúp Giám đốckiểm tra và tổng hợp tình hình trong quá trình thực hiện kế hoạch, phát hiệncác vấn đề và đề xuất giải quyết.

- Quản lý hợp đồng kinh tế, hàng hoá vật tư, xuất nhậpkhẩu kho và hàng đối lưu.

- Quản lý hàng hoá vật tư xuất nhập khẩu và làm thủtục cho các đơn vị có hàng xuất khẩu.

4.2. Quản lý kỹ thuật:

-Quản lý và kiểm tra ,hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các mặt hàng,sản phẩm theo đúng mẫu mã, quy trình kỹ thuật, nhiệm vụ thiết kế theo theo hợpđồng kinh tế đã ký kết với khách hàng.

- Nghiên cứu cải tiến các mặt hàng, sản phẩm của côngty đang sản xuất để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Quản lýcácđịnh mức kỹ thuật (mức tiêu hao năng lượng, vật tư các sản phẩm).

- Xây dựng chương trình sản xuất hàng năm và dài hạncủa công ty trên cơ sở năng lực thiết bị và nguồn vật tư nguyên liệu.

- Quản lý chất lượng sản phẩm (KCS) khi xuất kho vàchất lượng vật tư, hàng hoá khi nhập kho.

- Tổ chức chương trình bảo dưỡng, sữa chữa lớn cácthiết bị của các đơn vị(trường hợp các đơn vị không đủ các phương tiện, cán bộkỹ thuật) và kiểm tra việc bảo dưỡng ,sửa chữa lớn thiết bị của các đơn vị theođịnh kỳ.

Điều 5: Nhiệm vụ quyền hạn của Phòng kế toán – tài vụ.

5.1 Tổ chức hoạch toán kinh tế toàn công ty:

-Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theopháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nước.

- Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toánthống kê, phân tích hoạt động sản xuất – kinh doanh để phục vụ cho việc kiểmtra thực hiện kế hoạch của công ty.

- Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp tuời và có hệthống có sự diễn biến các nguồn vốn cấp, vốn vay; giải quyết các loại vốn, phụcvụ cho việc huy động vật tư, nguyên liệu, hàng hóa trong sản xuất – kinhdoanhcủa công ty.

- Theo dõi công nợ của công ty,phản ánh và đề xuất kếhoạch thu , chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác .Thực hiện công tácđối nội và thanh toán quốc tế .

-Thực hiện quyết toán quý ,6 tháng , năm đúng tiến độvà tham gia cùng với phòng nghiệp vụ của công ty để hoặch toán lỗ, lãi cho từngđơn vị trực thuộc , giúp cho ban giám đốc Công ty nắm chắc nguồn vốn , biết rõsố lới.

5.2 Giám đốc kế toán – tìa vụ với các đơn vị trựcthuộc và thực hiện kế hoạch về các loại vốn : cố định, lưu động ,chuyên dụng,xây dưng cơ bản…

-Theogiỏi các đơn vị hoạch toán kế toán , huớng dẫn lập .................................... báo cáo về các nguồn vốn, vốn vây nhận đựơc.

-Tham mưu cho giám đốc Công ty chỉ đao các đôn vị thựchiện các chế    độ quản lý tài chánh ,tiền tệ theo quy định của Bộ Tái chánh và uỷ ban nhân dân thành phố .

-Cùng với phòng kế hoạch – kỹ thuật giúp giám đốc công ty giao kế hoạch và quyếttoán tái chính của các đôn vị trực thuộc theo định kỳ

-Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán- tái vụ của các đơn vị trực thuộc  

Điều 6: Nhiệm vụ , quyền hạn của phòng tổ chức –hành chánh

- Tham mưu cho giám đốc công ty vế tổ chức bộ máy sảnxuất – kinh doanh và bố tri nhân sự phù hợp với yêu cầu phát  triển của công ty .

- Quản lý hồ sơ ly lịch nhân viêntoàn công ty , giải quyết thử tục và chế độ tuyển dụng thôi việc , bổ nhiệm,bãi miễn , kỷ luật ,khen thưởng , nghĩ hưu ….; là thành viên thường trực củahội Đồng thi đua va hội Đồng kỷ luật của công ty .

- Quy hoạch cán bộ ,tham mưu Giám đốc quyết định việtđề bạt và phân công cán bộ lảnh đạo và quản lý ( Giám đốc , phó giám đốc,trưởng phó phòng )…của công ty và các đơn vị trực thuộc .

- Xây dựng kế hoạch ,chương trình đào tạo , bồi dưỡngnghiệp vụ ,thi tay nghề cho cán bộ ,nhân viên và công nhân cho toàn công ty .

ồi dưỡng nghiệp vụ kế toán –tái vụ của các đơn vị trực thuộc

- Quản lý lao động ,tiền lương cán bộ – công nhân viêncùng vơi phòng kế toán tìa vụ xây dựng tổng quỹ tiền lương va xét duyệt phân bổquỹ tiền lương , kinh phí hành chánh công ty va các đơn vi trực thuộc .

- Nghiên cứu và tổ chức lao động khoa học , xây dựngcác định mức lao động , giá thành của lao động trên đơn vị sản phẩm  (cùng các phòng nghiệp vụ ) cho các đơn vịtrực thuộc .

- Quản lý  xâydựng cơ bản trụ sở Công ty và các đơn vị trực thuộc (nếu có yêu cầu).

- Quản lý công văn , giấy tờ , sổ sách hành chánh vàcon dấu . Thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu  thường và tài liệu  quan trọng .

- Xây dựng lịch công tác , lịch dao ban , hội hợp ,sinh hoặt định kỳ bấc thuờng .

-Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ , bảo vệ Đảng (theoquy định của Trung ương và các cấp của địa phương .) bảo vệ cơ quan và tham giavề an ninh quốc phòng với chính quyền địa phương .

-Tham gia bảo vệ môi trường , môi sinh , phòng cháy ,chửa cháy của công ty và các đơn vị trực thuộc .

-Theo dõi pháp chế về hoặt động sản xuất – kinh doanhcủa công ty , hướng dẫn các đơn vị thuộc Công ty hoạt động ,ký kết hợp đồng , liênkết kinh doanh đúng pháp luật .

Bạn hãy download tài liệu miễn phí bằng cách bấm nút Download trên menu bên phải.

Chúc bạn thành công!Thiet ke web mien phi,  Hoc thiet ke web

ESVN- Nơi hội tụ giải pháp