Download

Hợp đồng cung ứng lao động

mẫu hợp đồng cung ứng lao động

Đơn xin việc

mẫu đơn xin việc

Đơn xin cấp phép lao động

Mẫu đơn xin cấp phép lao động

Đơn cấp phép cho người nước ngoài làm việc tại việt nam

Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3-10-1996 và Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 3-12-1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, theo thông tư số:

Nội quy công ty

Đây là nội quy lao động áp dụng cho toàn thể nhân viên làm việc tại Công ty TNHH. Tất cả việc tuyển dụng, xử lý kỷ luật , giờ làm việc, tăng ca, nghỉ phép, tiền lương, phúc lợi, thưởng phạt, nghỉ việc đều được thực hiện theo nội quy của Công ty. Những điều chưa quy định tại nội quy này được thực hiện theo bộ luật lao động pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các điều khoản bổ sung của nội quy này.

Bản quy định phân công và chế độ làm việc của công ty

Tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, phó giám Đốc và các phòng nghiệp vụ công ty,

Bộ biểu mẫu hành chính nhân sự

Các biểu mẫu hành chính nhân sự giúp bạn nhanh chóng hoàn thành công việc được giao và quy chuẩn về công việc hành chính