Tin tức

Kiến thức SQL - Câu lệnh “UPDATE” trong SQL

27/06/2013

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật bản ghi hiện có trong một bảng.

Cú pháp:

UPDATE table_name
SET column1=value1,column2=value2,...
WHERE some_column=some_value;

Chú ý:

Nên có mệnh đề WHERE trong câu lệnh UPDATE.

Mệnh đề WHRERE chỉ ra bản ghi nào được cxapaj nhật. Nếu không có thì tất cả các bản ghi sẽ được cập nhật.

Demo:

Chúng ta có 1 bảng Customers của CSDL Northwind như sau:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

1

Alfreds Futterkiste

Maria Anders

Obere Str. 57

Berlin

12209

Germany

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Avda. de la Constitución 2222

México D.F.

05021

Mexico

3

Antonio Moreno Taquería

Antonio Moreno

Mataderos 2312

México D.F.

05023

Mexico

4

Around the Horn

Thomas Hardy

120 Hanover Sq.

London

WA1 1DP

UK

5

Berglunds snabbköp

Christina Berglund

Berguvsvägen 8

Luleå

S-958 22

Sweden

 

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn cập nhật cho khách hàng "Alfreds Futterkiste" với một người liên lạc mới thành phố mới.
Chúng
ta sử dụng câu lệnh SQL sau:

UPDATE Customers
SET ContactName='Alfred Schmidt', City='Hamburg'
WHERE CustomerName='Alfreds Futterkiste';

Kết quả sẽ ra như sau:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

1

Alfreds Futterkiste

Alfred Schmidt

Obere Str. 57

Hamburg

12209

Germany

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Avda. de la Constitución 2222

México D.F.

05021

Mexico

3

Antonio Moreno Taquería

Antonio Moreno

Mataderos 2312

México D.F.

05023

Mexico

4

Around the Horn

Thomas Hardy

120 Hanover Sq.

London

WA1 1DP

UK

5

Berglunds snabbköp

Christina Berglund

Berguvsvägen 8

Luleå

S-958 22

Sweden

 

Cảnh báo:

Hãy cẩn thận. Nếu không có mệnh đề WHERE thì kết quả sẽ như sau:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

1

Alfreds Futterkiste

Alfred Schmidt

Obere Str. 57

Hamburg

12209

Germany

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Avda. de la Constitución 2222

México D.F.

05021

Mexico

3

Antonio Moreno Taquería

Antonio Moreno

Mataderos 2312

México D.F.

05023

Mexico

4

Around the Horn

Thomas Hardy

120 Hanover Sq.

London

WA1 1DP

UK

5

Berglunds snabbköp

Christina Berglund

Berguvsvägen 8

Luleå

S-958 22

Sweden

 

 Để tham dự các khóa học SQL Server của ESVN theo giáo trình chuẩn của Microsoft mời bạn click vào đây: Đào tạo SQL