Tin tức

Kiến thức SQL - Câu lệnh “DELETE” trong SQL

27/06/2013

Câu lệnh DELETE dùng để xoá bản ghi trong bảng. Ứng dụng trong thiết kế web là dùng để xoá dữ liệu trong trang quản trị.

Cú pháp:

DELETE FROM table_name

WHERE some_column=some_value;

Chú ý:

Nên có mệnh đề WHERE trong câu lệnh DELETE.

Mệnh đề WHRERE chỉ ra bản ghi nào được xoá. Nếu không có thì tất cả các bản ghi sẽ bị xoá.

Demo:

Chúng ta có 1 bảng Customers của CSDL Northwind như sau:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

1

Alfreds Futterkiste

Maria Anders

Obere Str. 57

Berlin

12209

Germany

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Avda. de la Constitución 2222

México D.F.

05021

Mexico

3

Antonio Moreno Taquería

Antonio Moreno

Mataderos 2312

México D.F.

05023

Mexico

4

Around the Horn

Thomas Hardy

120 Hanover Sq.

London

WA1 1DP

UK

5

Berglunds snabbköp

Christina Berglund

Berguvsvägen 8

Luleå

S-958 22

Sweden

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn xoá khách hàng "Alfreds Futterkiste"  trong bảng Customers.
Chúng
ta sử dụng câu lệnh SQL sau:

DELETE FROM Customers

WHERE CustomerName='Alfreds Futterkiste' AND ContactName='Maria Anders';

Kết quả sẽ ra như sau:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Avda. de la Constitución 2222

México D.F.

05021

Mexico

3

Antonio Moreno Taquería

Antonio Moreno

Mataderos 2312

México D.F.

05023

Mexico

4

Around the Horn

Thomas Hardy

120 Hanover Sq.

London

WA1 1DP

UK

5

Berglunds snabbköp

Christina Berglund

Berguvsvägen 8

Luleå

S-958 22

Sweden

 

Xoá tất cả dữ liệu trong bảng:

Có thể xoá tất cả dòng trong bảng mà không phải xoá bảng tức là cấu trúc bảng vẫn giữ nguyên ta dùng câu lệnh:

DELETE FROM table_name;

or

DELETE * FROM table_name;

Chú ý: Bạn cẩn thận với câu lệnh DELETE vì không thể UNDO lại được.

Để tham dự các khóa học SQL Server của ESVN theo giáo trình chuẩn của Microsoft mời bạn click vào đây: Đào tạo SQL